Nyheter

Anders Öhman och Emma Ulfsdotter Ljunggren har på ett positivt sätt uppmärksammats med en längre artikel i tidningen Omtanke. Artiklen utgår ifrån den föreläsning de genomförde på Socionomdagarna angående ungdomskriminalitet och hur man kan arbeta med ungdomar involverade i gäng i öppenvården.

https://ssil.today/vad-kravs-mot-gangvaldet-165368/nyhet.html#.XmDGk8QZmpw.linkedin


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer


För föräldrar

Till dig som är förälder

MST  (Multisystemisk Terapi) är en intensiv, hemmabaserad öppenvårdsinsats för familjer. MST är en frivillig insats som beviljas av socialtjänsten. I ett MST team arbetar 3-4 terapeuter och en teamledare. Varje familj som tackar ja till MST kommer att arbeta intensivt med en av terapeuterna i teamet.Arbetet utförs på hemma hos familjen och där problemen uppstår ex. skolan, på de tider som passar familjen, vilket innebär kvällstid och helger vid behov. MST behandlingen är intensiv, man träffar terapeuten flera gånger i veckan under 3-5 månader. Hela teamet har jourberedskap för familjen dygnet runt, alla dagar i veckan. Kortfattat kan man säga att terapeuten fungerar som en ”coach” till föräldrarna och det är föräldrarna som gör det mesta av arbetet med stöttning av terapeuten.

Målgrupp

Målgruppen är familjer med ungdomar, mellan 12-17 år som har allvarliga beteendeproblem såsom skolk, kriminalitet, missbruk, aggressivitet och som löper risk att placeras utanför hemmet. Det är viktigt att det finns minst en vuxen där den unge bor som är villig att axla ett föräldraansvar och delta i det intensiva arbetet.

Arbetssätt

MST bygger på forskning som visar att ungdomars sociala utveckling och beteende upprätthålls av flera sociala system – familj, kamrater, skola, grannar, och andra aktörer i närmiljön – som alla påverkar ungdomars aktiviteter och beteenden. MST-terapeuten arbetar tillsammans med föräldrarna och det är föräldrarnas tankar om problem och lösningar utgör utgångspunkt för MST. MST betonar möjligheten att åstadkomma förändringar redan i början av behandlingen. MST bygger på forskning som bekräftar att ett tydligt regelsystem som ungdomen kan vara med och utforma, och som sedan konsekvent följs upp, ofta medför relativt snabba förbättringar i ungdomens beteende. MST syftar till att stärka föräldrarna i deras föräldraroll. Det innebär ofta att föräldrarna utvecklar en mer kollaborativ föräldrastil, vilket visar sig även i relation till nätverket och andra aktörer i närmiljön.

Arbetet sker i familjens vardagliga miljö och syftar till att komma tillrätta med problemen genom att hjälpa föräldrarna och andra i nätverket att hitta nya sätt att bemöta ungdomen. MST-terapeuten hjälper familjen att sätta upp realistiska mål som de vill uppnå och planera de interventioner/uppgifter som ska genomföras.  Varje vecka arbetar familjen med tydliga konkreta delmål för att komma närmare det övergripande målet. Tillsammans tittar man på och lyfter fram de styrkor som familjemedlemmarna har och ser hur de kan användas i arbetet. En viktig del i arbetet är att förutse hinder som kan stå i vägen och hur man i så fall skall hantera dem. Behandlingen genomsyras av att hitta styrkor och titta på det positiva som sker hos familjemedlemmar och i kontakten med andra.

Skola och kamratgruppen är, efter föräldrarna, de viktigaste systemen i MST-arbetet. Samarbetet mellan hem och skola är alltid i fokus. Det är i skolan som ungdomar har de bästa möjligheterna att träffa pro-sociala kamrater. MST stöttar föräldrarna till att ta tydlig ställning till den unges val av kamrater, något som forskningen visar ofta leder till att ungdomar raskt ökar omfattningen och kvaliteten av positiva sociala relationer. En god social utveckling för den unge kräver att man bygger upp ett hållbart kontaktnät mellan viktiga personer runt ungdomen.

Mål med behandlingen
Målet med en MST behandling är att den unges problembeteende har upphört och att familjen har redskap som de tillsammans med det naturliga nätverket kan använda på egen hand efter avslutad behandling för att hantera och möta eventuella framtida svårigheter.Relaterade filer för nerladdning