Positiva resultat i Östersund

MST teamet uppvisar positiva resultat i Östersund. Läs här hur en mamma beskriver framstegen med hennes dotter:

 

http://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2017-04-18-mst---intensiv-insats-som-ger-resultat.html


Läs mer

Intresserad av att starta ett MST team?

Är du nyfiken på att veta mer om vad som behövs för att starta ett MST team besvarar vi gärna alla frågor. Vi kan även besöka er på plats och hålla en information om MST efter överenskommelse.


Läs mer

Statistik 2003-2014

Sedan starten av MST i Sverige har 1 982 ärenden/familjer avslutat behandling och av dem har 80,5 % fullföljt behandlingen. I diagrammet ovan specificeras också hur många ärenden som avslutats på grund av placering och bristande engagemang. Anledningen till att dessa redovisas som egna tårtbitar beror på att det är två områden där vi anser att MST teamet kunnat påverka utfallet samt att vi tar ansvar och utvärderar hur dessa områden kan förbättras.


Uppföljningar gjorda sex- och arton månader efter avslutad behandling

Sedan 2008 har MST teamen i Sverige arbetat med att följa upp hur det gått för de ärenden vi har arbetat med.  Vi samlar in information när ärendet startar och följer upp hur det ser ut när vi avslutar. De ärenden som fullföljt behandlingen följer vi sedan upp sex- respektive arton månader efter avslutad behandling. Nedan redovisar vi lite statistik hur det hittills sett ut. Statistiken uppdateras kontinuerligt. Uppföljningarna nedan är gjorda från 2008-01-01 till 2014-02-28.

Som vi kan se från ovanstående siffror har vi hittills arbetat med något fler pojkar än flickor.


 

Ärenden som följs upp

De ärenden som följs upp är de som fullföljt sin behandling.  I dagsläget är 780 st (90,7 %) familjer uppfölja efter 6 månader och 609 st (86 %) familjer uppföljda efter 18 månader.

En del ungdomar bodde inte hemma vid start av ärendet men flyttade hem i samband med att vi startade eller strax där efter. Eget boende innebär i denna kategori att de flyttat hemifrån av naturliga skäl, oftast ålder, till en egen bostad.


 

Kriminalitet

När vi följer upp kriminalitet tittar vi på hur många som fått någon ny insats för kriminellt beteende från socialtjänsten och/eller kriminalvården. Den röda stapeln är information hur många ärenden som hade kriminalitet som ett remitterat beteende vid start. 

Alkohol/Droger

När vi följer upp droger tittar vi på hur många som fått någon ny insats för droganvändande från socialtjänsten och/eller kriminalvården. Den röda stapeln är information hur många ärenden som hade droger som ett remitterat beteende vid start.


 

Skola/sysselsättning

Fungerande sysselsättning innebär skola, praktikplats eller arbete minst 20 timmar i veckan som sköts på ett tillfredsställande sätt.

 

Övriga beteenden som varit skäl för remittering till MST

Under denna kategori räknas beteenden som exempelvis aggressivitet, ofta med inslag av våld, inte följa regler, rymma och allvarliga konflikter hemma. När vi följer upp ”övriga beteenden” tittar vi på hur många som fått någon ny insats gällande dessa från socialtjänsten och/eller kriminalvården. Den röda stapeln är information hur många ärenden som hade ”övriga beteenden” som remitterade beteende vid start.

När det gäller insatser för ”övrigt beteende” så är konflikter i hemmet tillsammans med en samlingskategori ”annat” vanligast.